Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

15/12/2016
 • Nhà tài trợ: Irish Aid
 • Thời gian triển khai: 2015-2017
 • Địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên
 • Tổng ngân sách: 330,000 Euros
 • Đối tượng hưởng lợi: Nông dân nghèo và người dân tộc thiếu số sản xuất cà phê; các tổ chức sản xuất đại diện cho người sản xuất nhỏ như hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cà phê khu vực Tây Nguyên.
 • Mục tiêu:
  • Mục tiêu tổng thể: Dự án nhằm cải thiện sinh kế của người nghèo, người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo.
  • Mục tiêu cụ thể
  • Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo, trong đó có cộng đồng người dân tộc thiểu số
  • Trang bị cho nhóm các nhà sản xuất quy mô nhỏ (bao gồm người dân tộc thiểu số) các kỹ năng về thỏa ước thương mại tập thể nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và phối hợp với mạng lưới các nhà sản xuất khu vực
  • Kết nối và gây ảnh hưởng chính sách để nông dân trồng cà phê đều được hưởng lợi thông qua hoạt động tham vấn và sự tham gia với các cơ chế đối thoại và mô hình các HTX hiệu quả