Ngôn ngữ:

Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động phi lợi nhuận của Việt Nam, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ

Mission Vision

icon 1 TẦM NHÌN

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) hướng tới một xã hội trong đó quyền của mọi người đều được tôn trọng và thành quả phát triển kinh tế được chia sẻ một cách công bằng và bền vững.

icon 2 SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy công lý, công bằng và sự bền vững cho mọi người dân Việt Nam theo định hướng phát triển tích hợp. Điều này bao gồm gắn kết tất cả tác nhân liên quan trong các tiến trình tăng quyền và tiến trình vận động chính sách mang tính hợp tác và hiệu quả.