Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

28/02/2017

Nhà tài trợ: UNICEF Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), CDI là đơn vị điều phối

Thời gian: 1/8/2016- 30/11/2016 – gia hạn đến 20/2/2017

Ngân sách: 36.890 USD

Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực cho các CSO và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước

Các hoạt động chính:

  • Tập huấn về quản lý tài chính công cho trẻ em (PF4C)
  • Khảo sát nhu cầu thông tin về ngân sách cho các chương trình trẻ em (1 hợp phần trong khảo sát Ngân sách công dân)
  • Tổ chức hội thảo VĐCS về minh bạch NSNN và việc phân bổ NSNN cho các chương trình dành cho trẻ em
  • Thiết kế các sản phẩm truyền thông về NSNN (2 video clip và 1 sổ tay hỏi đáp)
  • Tổ chức đối thoại và cuộc thi cho thanh niên về NSNN