Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”

28/02/2017

Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)

Đơn vị tiếp nhận tài trợ trực tiếp: Oxfam

Các đơn vị thực hiện bao gồm: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM); Trung tâm hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC);Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; Hội nông dân tỉnh Hòa Bình; Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Thời gian triển khai: 3 năm (2015-2018)

Địa bàn triển khai: Quảng Trị, Hòa Bình và cấp trung ương

Tổng ngân sách dự án: 810.000 Euros

Mục tiêu tổng thể của dự án: Góp phần gia tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước (BTAP) ở Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phát triển cho người dân thuộc cộng đồng còn thiệt thòi ở các tỉnh Hòa Bình và Quảng trị

Mục tiêu cụ thể: Trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng tại hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị nhằm tác động trực tiếp tới quá trình dự toan ngân sách cho hoạt động các chương trình giảm nghèo và phát triển (bao gồm cả các vấn đề y tế), và tác động gián tiếp đối với các quy định pháp luật và nghị định liên quan

Kết quả 1: Người nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ ở địa phương được nâng cao nhận thức về hoạt động thu, chi ngân sách và có thể tác động tới quy trình này trong các chương trình giảm nghèo và phát triển (bao gồm cả các vấn đề về y tế).

Các hoạt động chính:

 • Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và thành viên của các tổ chức quần chúng, hội phụ nữ và hội nông dân về BTAP và các hoạt động ngân sách có tính đến yếu tố về giới.
 • Tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức và kiến thức cho người dân về các chương trình giảm nghèo, các chương trình phát triển và BTAP được lựa chọn địa phương về BTAP.
 • Tổ chức các tổ nhóm sinh hoạt, trao đổi nhằm nâng cao năng lực và phân tích việc thu, chi, phân bổ ngân sách các chương trình giảm nghèo và phát triển.
 • Hỗ trợ tổ chức quần chúng, tổ chức thành viên và người dân địa phương xây dựng kế hoạch hành động và tham gia vào các phiên hỏi đáp và tham vấn công khai về phân bổ ngân sách và giám sát chi ngân sách cho các chương trình giảm nghèo và phát triển

Kết quả 2: Nhóm hỗ trợ minh bạch về Ngân sách được tăng cường, mở rộng, kết nạp nhiều thành phần nhằm thúc đẩy và vận động tính minh bạch trong ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia ở cấp Trung ương và địa phương, bao gồm cả trong các nghị định và quy định pháp luật liên quan ở cấp quốc gia.

Các hoạt động chính:

 • Củng cố Nhóm hỗ trợ thúc đẩy minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách
 • Nâng cao năng lực cho Thành viên nhóm về BTAP và các hoạt động ngân sách có tính đến yếu tố về giới.
 • Hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức ở địa phương và công tác vận động chính sách với chính quyền địa phương ở cấp tỉnh.
 • Tổ chức các hoạt động vận động chính sách nhằm định hình khung pháp lý và chính sách liên quan ở cấp Trung ương hỗ trợ cho BTAP.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông nhằm hỗ trợ các chiến dịch cộng đồng và công tác vận động ở cấp quốc gia và địa phương
 • Phối hợp với các tổ chức, mạng lưới trong và ngoài nước cùng thực hiện các hoạt động góp phần đạt mục tiêu chung của dự án.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến
 • Phát triển mô hình BTAP và chiến lược nhân rộng mô hình ra các tỉnh và trên toàn quốc

Kết quả  3: Hội đồng Nhân dân (HĐND) từ cấp xã đến tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò giám sát các quá trình ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân

Các hoạt động chính:

 • Nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND về BTAP và các hoạt động ngân sách có tính đến yếu tố về giới
 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động chi tiêu ngân sách các chương trình giảm nghèo và phát triển.
 • Xây dựng một khung hướng dẫn thực hành tốt BTAP
 • Hỗ trợ HĐND áp dụng những thực tiễn tốt về giám sát BTAP trong các quá trình ngân sách của các chương trình giảm nghèo và phát triển.
 • Hỗ trợ Hội đồng nhân dân ghi nhận và thể chế hóa các thực hành tốt trong giám sát ngân sách có sự tham gia của người dân.

Kết quả 4: UBND từ cấp xã đến cấp tỉnh tạo không gian cho các  tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cộng đồng  tham gia một cách thiết thực  vào quá trình  xây dựng ngân sách nhà nước và giám sát ngân sách của các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển (bao gồm cả y tế).

Các hoạt động chính

 • Nâng cao nhận thức và tập huấn cho cán bộ của các UBND về BTAP và các hoạt động

ngân sách có tính đến yếu tố về giới.

 • Vận động các Ủy ban Nhân dân áp dụng các thông lệ tốt của BTAP trong các quá trình ngân sách của các chương trình xóa đói giảm nghèo và phát triển
 • Hỗ trợ và hướng dẫn kĩ thuật cho UBND thực hiện mô hình thí điểm và áp dụng các thực tiễn BTAP tốt trong quá trìnhquản lý ngân sách của các chương trình giảm nghèo và phát triển.