Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 

28/02/2017
  • Nhà tài trợ : Oxfam Hong Kong
  • Địa bàn: tỉnh Quảng Trị
  • Thời gian: 02/2014- 11/2014
  • Tổng ngân sách: 922.410.000 VNĐ
  • Mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân trong công tác lập kế hoạch, thực thi, giám sát dịch vụ công, đầu tư công và chi tiêu công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan cung cấp dịch vụ công với người dân
  • Các kết quả:

Kết quả 1: Chính quyền địa phương ủng hộ và sử dụng các công cụ có tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu thập ý kiến phản hồi của người dân về các chương trình Quốc gia nhu dịch vụ công, đầu tư công và chi tiêu công

Hoạt động 1.1: Hội thảo giới thiệu bộ công cụ giám sát xã hội cấp tỉnh

Hoạt động 1.2: Tập huấn về công cụ thẻ báo cáo công dân

Hoạt động 1.3: Tập huấn về công cụ Kiểm toán xã hội

Kết quả 2: Quá trình dân chủ hoá, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình được tăng cường và thể chế hoá

Hoạt động 2.1: Đánh giá dịch vụ công áp dụng công cụ thẻ báo cáo công dân

Hoạt động 2.2: Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá dịch vụ công áp dụng công cụ thẻ báo cáo công dân

Hoạt động 2.3: Đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội

Hoạt động 2.4: Đối thoại cộng đồng về đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội

Hoạt động 2.5: In ấn báo cáo làm cơ sở cho tiến trình thể chế hoá

Kết quả 3: Các đơn vị và các nhà hoạch định chính sách, ra quyết định có nhận thức tốt hơn về tình hình thực tế địa phương để từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công, đầu tư công và chi tiêu công

Hoạt động 3.1: Hội thảo chia sẻ và vận động chính sách cấp tỉnh