Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 

28/02/2017

Nhà tài trợ: Đại sứ quán Ailen-Hà Nội

Địa bàn: Đak Mil, Đak Nông

Thời gian: 2011-2014

Tổng ngân sách: EUR 289.000

Mục tiêu: Góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững và công bằng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số của huyện Đak Mil,  tỉnh Đak Nông

Các kết quả:

  • Kết quả 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ nguồn địa phương

Hoạt động 1.1: Nâng cao năng lực cho HĐND tỉnh về phân tích ngân sách sử dụng công cụ kiểm toán xã hội (CRC)

Hoạt động 1.2: Đối thoại và thực hành kỹ năng tham vấn tại HĐND huyện Dakmil

  • Kết quả 2: Nâng cao tiếng nói và năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số nghèo về quản trị tốt

Hoạt động 2.1: Tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các nhóm tự quản địa phương về giám sát và thực hành “quay vòng vốn”

Hoạt động 2.2: Duy trì hoạt động của các Kiot thông tin

  • Kết quả 3: Vận động chính sách, chia sẻ và tài liệu hoá các điển hình

Hoạt động 3.1: Đối thoại chính sách về các vấn đề cất tỉnh với các đại diện cấp huyện

Hoạt động 3.2: Hỗ trợ chiến lược phát triển KT-XH và phân tích ngân sách

Hoạt động 3.3: Các chuyến thăm trao đổi giữa các cán bộ truyền thông xã

Hoạt động 3.4: Tổng kết cuối kỳ dựa án và Hội thảo vận động