Ngôn ngữ:

NGUYỄN QUANG THƯƠNG

NGUYỄN QUANG THƯƠNG

Giám đốc Điều hành

NGUYỄN QUANG THƯƠNG

Ông Nguyễn Quang Thương nhận bằng Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp năm 2006. Ông hiện Giám đốc điều hành CDI. Ông hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, tập huấn, quản dự án, lập kế hoạch phát triển kinh tế hội (SEDP), quản trị nhà nước. Ông từng chuyên gia về SEDP của tổ chức Plan Việt Nam, chuyên gia vận động chính sách nghiên cứu của tổ chức ISEE.