Ngôn ngữ:

Dự án

Nâng cao năng lực và tính trách nhiệm cho chính quyền địa phương và hỗ trợ cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em nhằm chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, Ninh Bình  

04/09/2012

Từ năm 2009-2010, Trung tâm phát triển và hội nhập ( CDI) với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Luxembourg đã tiến hành thực hiện dự án: Nâng cao năng lực và tính trách nhiệm cho chính quyền địa phương và hỗ trợ cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em nhằm chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, Ninh Bình

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu tổng thể:

 • Mục tiêu chung của dự án là ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ lạm dụng và buôn bán người bằng cách nâng cao nhận thức cho cộng đồng cho các nhóm phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao và gia đình họ về di cư an toàn và từ đó nâng cao quyền tiếp cận với các dịch vụ công và các nguồn thông tin cho họ.

Mục tiêu cụ thể:

 • Nâng cao khả năng tiếp cận của phụ nữ, trẻ em và gia đình họ với các nguồn thông tin và dịch vụ có liên quan về khung pháp lý, việc làm và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức có liên quan về di cư và buôn bán người.
 • Nâng cao năng lực và tăng cường mối liên hệ cho mạng lưới tại địa phương và các cơ quan địa phương trong cung cấp thông tin và tổ chức tư vấn đề đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan này cũng như đảm bảo cung cấp tốt hơn các công tác về di cư và chống buôn người.
 • Xây dựng điển hình tốt và bền vững về cách tiếp cận từ cộng đồng trong vấn đề di cư và chống buôn người để có thể nhân rộng trong tương lai.

Các hoạt động của dự án:

Nâng cao năng lực:

 • Dự án sẽ nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương bằng cách tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ về quyền phụ nữ, HIV/AIDS, khung pháp lỹ và các hoạt động xã hội cho ít nhất 50 người từ các cơ quan chính quyền (công an, hội phụ nữ, tư pháp, y tế, hội cựu chiến binh, hội nông dân)

Nâng cao nhận thức:

 • Nâng cao nhận thức của phụ nữ, trẻ em và nam giới trong cộng đồng về nạn buôn người thông qua các hoạt động IEC (thông tin, giáo dục, truyền thông) hay BCC (Tuyên truyền thay đổi hành vi). Các hoạt động này bao gồm:
 • Các cuộc thi/ các thảo luận, đối thoại cộng đồng về chống lại nạn buôn người.
 • Diễn đàn trẻ em về di cư an toàn và các nguy cơ buôn người
 • Lồng ghép các chủ đề về chống buôn bán người vào các câu lạc bộ và các tổ chức của cộng đồng
 • Xây dựng và phổ biến các tài liệu IEC/ sổ tay di cư an toàn cho các nhóm và cộng đồng dễ bị tổn thương

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương với các dịch vụ công

 • Một trung tâm ICT (công nghệ thông tin truyền thông): ngoài việc tư vấn trực tiếp, dự án còn có một cổng thông tin web đóng vai trò TRANG CHỦ CHO DIỄN ĐÀN DI CƯ AN TOÀN do Hội phụ nữ phối hợp với các cơ quan pháp lý tại địa phương vận hành và có hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Phát triển và Hội nhập. Hội phụ nữ sẽ phối hợp với các cơ quan khác tại địa phương sử dụng các tài liệu và thông tin về cổng thông tin này và chịu trách nhiệm cung cấp trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em tìm kiếm việc làm ngoài tỉnh để chuẩn bị những kiến thức và năng lực cần thiết cho công việc và tránh các nguy cơ bị buôn bán.

Hội thảo chính sách:

 • Sẽ được tổ chức để các nhóm phụ nữ nói lên tiếng nói chung của minh đối với chính quyền và cộng đồng để đảm bảo rằng họ có được quyền con người để bảo vệ chính họ khỏi nạn bạo lực và buôn người. Dự kiến các can thiệp trong tương lai sẽ dưới dạng các sáng kiến tiếp nối của phụ nữ tại cơ sở để đấu tranh chống bạo lực và tăng cường sự liên kết của họ.

CDI Vietnam.