Ngôn ngữ:

Mạng lưới

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN)

24/02/2017

Các hoạt động của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (Mekong Migration Network – MMN)

Hợp tác giám sát thông tin:

  • MMN hợp tác giám sát các chính sách, các vấn đề và các phản hồi liên quan đến lao động di cư ở khu vực Mekong và được xem là nơi để những nhà vận động chính sách cho lao động di cư có thể trao đổi hiệu quả thông tin và các phân tích.

Hợp tác nghiên cứu:

  • MMN thực hiện nghiên cứu về các chính sách di cư và các vấn đề chuyên đề được lựa chọn và hợp tác phân tích các vấn đề. Các kết quả của nghiên cứu được công bố trong seri “Di cư khu vực Mekong: Tài liệu nguồn”;
  • Biên dịch và chú thích các tài liệu tham khảo liên quan đến di cư ở khu vực Mekong và xuất bản với tên là seri “Di cư ở khu vực Mekong: Tài liệu tham khảo”.

Hợp tác vận động chính sách:

  • MMN hợp tác vận động chính sách để công nhận đầy đủ các quyền con người cơ bản của người lao động di cư và gia đình của họ thông qua việc tổ chức hội nghị chuyên đề và các cuộc họp, nơi những người vận động chính sách cho người di cư và các nhà hoạch định chính sách có thể trao đổi quan điểm của họ, tham gia các cuộc họp khu vực và quốc tế, đưa ra các cảnh báo và tuyên bố, và tổ chức các đối thoại với các cơ quan có liên quan.

Hợp tác xây dựng năng lực:

  • MMN tổ chức đào tạo cấp quốc gia về các chủ đề khác nhau để xây dựng năng lực chung của MMN trong việc phân tích các vấn đề hiện tại và thúc đẩy quyền của người di cư;
  • MMN cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách ở khu vực Mekong để tạo ra và thực hiện các chính sách di cư trên các quan điểm về quyền con người, quyền lao động và quan điểm giới.