Ngôn ngữ:

Mạng lưới

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)

27/12/2016

LIÊN MINH MINH BẠCH NGÂN SÁCH (BTAP)
(THÚC ĐẨY CÔNG KHAI MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ NSNN)

Sứ mệnh
Liên minh Minh bạch Ngân sách ra đời với mục đích tìm kiếm, thử nghiệm và thúc đẩy việc áp dụng
các giải pháp hiệu quả hướng tới công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của
người dân trong quy trình ngân sách nhà nước tại Việt Nam, góp phần tạo ra những thay đổi tích
cực vì sự phát triển của đất nước.
Giá trị cốt lõi

 • Đề cao tính dân chủ và vai trò bình đẳng giữa các bên tham gia trong các hoạt động của Liên
  minh
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình hoạt động trên cơ sở đồng thuận và hợp tác giữa các
  thành viên, cũng như giữa các thành viên với đối tác và cộng đồng
 • Khuyến khích sự đa dạng của các chương trình, của các thành viên, của đối tác và người
  hưởng lợi.
 • Hoạt động minh bạch và sẵn sàng giải trình trước các thành viên trong Liên minh cũng như
  với các bên liên quan khác.

Tầm nhìn
Liên minh BTAP nỗ lực hết mình để trở thành một địa chỉ tin cậy về các sáng kiến thúc đẩy công
khai minh bạch ngân sách, thông qua việc hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, và khuyến nghị các giải
pháp chính sách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.
Chiến lược ưu tiên

 • Thực hiện các chiến dịch/ chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và nghĩa vụ
  của người dân trong việc tham gia quản lý ngân sách nhà nước;
 • Thí điểm các sáng kiến BTAP tại Hòa Bình, Quảng Trị và các địa phương khác liên quan đến
  tăng cường vai trò giám sát của HĐND và các tổ chức quần chúng, nâng cao năng lực và thúc
  đẩy vai trò chủ động của người dân trong giám sát ngân sách;
 • Khuyến nghị thay đổi những chính sách, quy định chưa phù hợp ở cấp quốc gia và cấp tỉnh
  nhằm hỗ trợ thực hành CKBM, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản
  lý ngân sách; sử dụng các bằng chứng có được từ những mô hình thí điểm tại Hòa Bình, Quảng
  Trị và các địa phương khác;
 •  Hợp tác với các tổ chức và chuyên gia quốc tế, tham gia các sáng kiến về CKMB ngân sách của
  khu vực và quốc tế như OBI, Ngân sách công dân, Kiểm toán XH đánh giá hiệu quả chương
  trình giám sát đầu tư; tham gia các Liên minh và diễn đàn quốc tế để tăng cường học hỏi và
  chia sẻ kinh nghiệm ở cấp quốc tế.

Địa chỉ liên hệ
Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)- Tổ chức điều phối Liên minh BTAP
Địa chỉ: Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3538 0100 | Fax: +84 4 3537 7479 | Email: info@cdivietnam.org
Web: www.cdivietnam.org;ngansachvietnam.net| Facebook: www.facebook.com/cdivietnam.ngo