Ngôn ngữ:

Mạng lưới

Liên minh Khoáng sản

21/12/2016

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm 7 tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Liên minh khoáng sản gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ).

Liên minh hướng đến các mục tiêu:

  • Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị khoáng sản
  • Giảm thiểu các tác động môi trường – xã hội của công nghiệp khai khoáng
  • Nâng cao năng lực cho các thành viên liên minh về các vấn đề truyền thông, giám sát, khai khoáng…

Các hoạt động chính của Liên minh trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay:

Nghiên cứu:

  • Nghiên cứu hiệu lực và tác động của các văn bản luật và dưới luật quản lý ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
  • Hiện trạng quản lý nguồn thu từ công nghiệp khai khoáng, tác động môi trường – xã hội
  • Nghiên cứu nhu cầu của báo giới về vấn đề khai khoáng.

Mô hình thí điểm:

  • Mô hình “Minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài nguyên khoáng sản” ở Bình Định và Thái Nguyên.
  • Mô hình “Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp khai khoáng”.

Vận động chính sách:

  • Đối tác địa phương bao gồm chính quyền các cấp-doanh nghiệp-cộng đồng hợp tác triển khai chương trình các hoạt động của liên minh ở địa phương (nghiên cứu, mô hình…)
  • Vận động các cơ quan có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản Luật và dưới Luật có liên quan đến khai khoáng.