Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”

13/12/2016
  • Nhà tài trợ: Trung tâm dữ liệu nguồn và giám sát Châu Á (AMRC)
  • Thời gian triển khai: 2015
  • Tổng ngân sách: 50,000 USD
  • Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, tăng cường trao đổi thông tin và cam kết hành động về các nguy cơ ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc thông qua tập huấn cho các doanh nghiệp điện tử tại Bắc Ninh và Hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát bệnh nghề nghiệp và cải thiện ATVSLĐ.