Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”

14/12/2016
  • Nhà tài trợ: Quỹ châu Á
  • Thời gian triển khai: 2016 – 2018 (27 tháng)
  • Tổng ngân sách: 625,000,000 VND
  • Mục tiêu:

(1) Cải thiện chất lượng và cách tiếp cận các thông tin về di cư an toàn cũng như tư vấn cho người lao động di cư

(2) Hỗ trợ vận động chính sách để nâng cao nhận thức dành cho điều kiện làm việc và các vấn đề mà người lao động di cư gặp phải và hướng tới môi trường pháp lý được nâng cao dành cho lao động di cư ở nước ngoài.