Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”

14/12/2016
  • Nhà tài trợ: Oxfam, Batik Quốc tế
  • Thời gian triển khai: 2014-2016
  • Địa bàn: Hải Dương, Vĩnh Phúc
  • Tổng ngân sách: 173,511 Euro
  • Mục tiêu:

Cải thiện điều kiện sống và hòa nhập xã hội của phụ nữ trong khu vực chính thức và phi chính thức ở các khu ven đô tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc.

Mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tại các khu ven đô tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc thực hiện quyền của mình trong công việc và cuộc sống; (2) Cải thiện chất lượng của các dịch vụ địa phương trong việc hỗ trợ và thông tin về điều kiện sống và quyền lợi cho phụ nữ làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức; (3) Tuyên truyền, vận động các bên liên quan (doanh nghiệp, chủ nhà trọ và chính quyền địa phương) cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ làm việc tại khu vực ven đô.