Ngôn ngữ:

Dự án

Dự án “Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư”

30/11/2016
  • Nhà tài trợ: Quỹ châu Á
  • Thời gian triển khai: 2013-2015
  • Tổng ngân sách: 2,095,878,000 VNĐ
  • Mục tiêu:

(i) Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hỗ trợ pháp lý cho công nhân nhập cư; (ii) Thông qua tiếng nói của người lao động mở rộng đối thoại và các giải pháp bảo vệ quyền của người lao động.