Ngôn ngữ:

Hoàng Hạnh Lý

Hoàng Hạnh Lý

Thạc sỹ

Hoàng Hạnh Lý

Bà Hoàng Hạnh Lý bảo vệ thạc sĩ về quản lý giáo dục, Đại học Melbourne vào năm 2003. Bà cũng tham gia học sau đại học chuyên ngành Phát triển điều hành quản lý của Đại học Quốc gia Singapore. Thạc sĩ Hoàng hạnh Lý là người giàu kinh nghiệm trong các dự án phát triển giáo dục; quản lý dự án; lập kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội. Bà có vai trò rất lớn trong việc kết nối giữa Chính phủ với chính quyền địa phương của vùng Tây Nguyên, đặc biệt là lập kế hoạch ngân sách và chiến lược phát triển hàng năm của họ thông qua các dự án: Phương pháp tiếp cận Chính phủ để xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng (CPRGS 2001-2005) và Lập kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội (SEDP2006-2010).