Ngôn ngữ:

Đoàn Hồng Quang

Đoàn Hồng Quang

Tiễn sĩ

Đoàn Hồng Quang

Tiến sĩ Đoàn Hồng Quang là một nhà nghiên cứu kinh tế có uy tín.

Với các bằng cấp và học hàm đạt được từ các quốc gia khác nhau, như:

  • Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Dresden, Công nghệ Đức,
  • Thạc sĩ Kinh tế Phát triển và Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia, ông có thể mang lại nhiều mặt cái nhìn sâu vào nghiên cứu các vấn đề phát triển kinh tế của Việt Nam.
  • Chuyên ngành các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế, thể chế và tăng trưởng kinh tế, cải cách kinh tế trong nền kinh tế chuyển tiếp; Mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và tự do hóa thương mại, tác động môi trường của các chính sách kinh tế và các vấn đề khác liên quan đến phát triển bền vững.

Ông đã được cấp nhiều giải thưởng do thành tích xuất sắc của mình trong công việc học tập, chẳng hạn như:

  • Giải thường Helen Hughes cho thành tích học tập xuất sắc trong năm 1994 và 1995,
  • Giải thưởng Chris Higgins với truy cập Kinh tế Pty Ltd vào năm 1995 với nghiên cứu trường hợp “Yếu tố quyết định nhu cầu tiền tại Úc”.

Ông cũng là một giảng viên có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy cho các khóa học của chính sách thương mại, mô hình kinh tế và giới thiệu Kinh tế, Lý thuyết kinh tế vi mô A, và các kỹ thuật toán học Kinh tế tại Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Phát triển (NCDS) có uy tín, Đại học Quốc gia Australia, Australia.