en
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
10:10:58 11/10/2016

Ngày 21 tháng 01 năm.2016, Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI), đơn vị tư vấn kỹ thuật của BQL HĐND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo kết quả khảo sát và tham vấn các bên liên quan về kết quả khảo sát “Tham vấn ý kiến đánh giá của người dân về thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về dịch vụ thú y, khuyến nông-khuyến lâm-khuyến ngư-khuyến công cơ sở và kinh tế tập thể”.

anhhhhh1

Hoạt động khảo sát được tiến hành trong tháng 10 năm 2015, do HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai, phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” do EC tài trợ. Mục tiêu của hoạt động khảo sát nhằm đánh giá lại việc thực hiện các Nghị quyết nêu trên và làm cơ sở cho việc xây dựng các Nghị quyết tiếp theo.

Sau khi tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân, báo cáo khảo sát đã được hoàn thành và tham vấn các bên liên quan. Khảo sát được tiến hành phỏng vấn 683 phiếu là đại diện của 683 hộ dân . Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện khảo sát với các cán bộ liên quan tới công tác khuyến nông, khuyến lâm, thú y tại thị trấn Gio Linh và các xã thuộc hai huyện Dự án.Hội thảo được tổ chức với trên 70 đại diện đến từ các thôn,xã, huyện,tỉnh tại Quảng Trị, trong đó tập trung vào đánh giá :

– Tình hình cung ứng và mức độ tiếp cận sử dụng dịch vụ.

– Chất lượng dịch vụ: tính phù hợp của dịch vụ (nội dung, hình thức cung cấp, thái độ cung cấp,…) với mong đợi của người sử dụng

– Mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ.

– Gợi ý cải thiện dịch vụ từ quan điểm của người sử dụng.

Nhìn chung các đại biểu đều đồng ý với những đánh giá của Nhóm nghiên cứu. Hội thảo đã có 09 ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo, chủ yếu và các ý kiến tập trung vào các đề xuất cho giai đoạn tiếp theo để HĐND xây dựng kế hoạch trong thời gian tới.