en
Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị
10:11:45 08/11/2018

Đoàn khảo sát làm việc tại Quảng Trị

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch, sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước” với sự tài trợ của Tổ chức Oxfam Việt Nam, cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, liên minh BTAP đã tiến hành nghiên cứu Đánh giá của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

Chương trình khảo sát thực địa diễn ra trên địa bản 2 tỉnh Hòa Bình (từ 22/10 – 26/10) tại xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và xã Mai Hịch (huyện Mai Châu) và Quảng Trị (từ 29/10 – 2/11) tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh và xã Mò Ó, huyện Đăkrông.

Khảo sát được thực hiện nhằm mục tiêu thu thập ý kiến phản hồi của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu tại Quảng Trị

Dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với các bên liên quan ở các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn và với người dân (nam/nữ) nhằm ghi nhận và tổng hợp ý kiến của người dân và cán bộ địa phương về quá trình thực hiện và hiệu quả của Chương trình Nông thôn mới. 03 vấn đề trọng tâm của khảo sát lần này tập trung vào các vấn đề như:

  1. Sự phù hợp của các tiêu chí Nông thôn mới từ góc nhìn của người dân và cán bộ địa phương (Trong đó phân tích các yếu tố những tiêu chí nào không phù hợp, những tiêu chí nào cần bổ sung và nguyên nhân).
  2. Sự tham gia, đóng góp của người dân trong xây dựng NTM tại địa phương
  3. Tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực (nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tín dụng, nguồn xã hội hóa, đóng góp của cộng đồng và người dân) cho chương trình NTM.

Đoàn đánh giá làm việc tại Hòa Bình

Ngoài ra, nhóm đánh giá cũng thu thập những đề xuất, kiến nghị về các cơ chế, chính sách; giải pháp huy động, bố trí và sử dụng nguồn lực; giải pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình từ nay đến năm 2020; về thiết kế chương trình, các tiêu chí NTM giai đoạn sau 2020.

Kết quả chi tiết của nghiên cứu sẽ được công bố vào tháng 12/2018.