en
Ban lãnh đạo

Bà Dương Thị Việt Anh

Giám Đốc Điều Hành

Bà Dương Thị Việt Anh tốt nghiệp Cao học Quản Lý kinh doanh tại Singapore năm 2003. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý các chương trình/dự án phát triển tổng hợp, giáp dục; 8 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và tập huấn trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong phát triển, các phương pháp tập huấn có sự tham gia, tập huấn lấy người học làm trọng tâm, giáo dục và phát triển cộng đồng (Reflect), đánh giá nông thôn có sự tham gia, giám sát và đánh giá có sự tham gia (PM&E), phát triển bền vững, các công cụ kiểm toán xã hội. Bà Dương Việt Anh cũng đã tích cực tham gia vào các nghiên cứu chính sách và các diễn đàn xây dựng chính sách về giáo dục, xóa đói giảm nghèo ở cấp quốc gia và quốc tế. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm về hoạt động mạng lưới như hỗ trợ thành lập Liên minh vì giáo dục cho mọi người tại Việt Nam.