en
Tìm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn cho việc thực hiện UNGP ở Việt Nam.
15:10:12 26/10/2018

CDI Việt Nam hiện nay đang tìm kiếm 01 tư vấn/nhóm tư vấn để thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn cho việc thực hiện UNGP ở Việt Nam.

Mục tiêu của việc xây dựng tài liệu: Cung cấp công cụ hướng dẫn cho việc thực thi và giám sát UNGP ở Việt Nam, đảm bảo rằng việc áp dụng UNGP phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Tài liệu bao gồm:
– 03 bộ tờ rơi dùng cho Công đoàn, Doanh nghiệp và Luật sư, để (1) cung cấp các thông tin cơ bản và nền tảng về thực thi và giám sát UNGP, (2) chia sẻ thông tin sâu rộng về UNGP và phục vụ các hoạt động tiếp theo;
– 02 sổ tay dùng cho CSOs và Doanh nghiệp, để cung cấp kiến thức chuyên sâu về UNGP và bộ công cụ cụ thể để tập huấn cho các nhóm mục tiêu.

Chi tiết xem tại: https://goo.gl/Tspr8w

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và đề cương thực hiện tài liệu (bao gồm đề cương tài liệu, hoạt động dự kiến, kế hoạch triển khai, nguồn lực hỗ trợ, đề xuất phí tư vấn) tới email: anh.buithivan@cdivietnam.org muộn nhất là ngày 23/10/2018.