en
Tham vấn kết quả “Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) thí điểm tại Quảng Trị”
13:08:16 09/08/2017

Sáng ngày 8/8/2017 vừa qua, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đã tiến hành tham vấn với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị về kết quả “Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) thí điểm tại Quảng Trị. Kết quả tham vấn sẽ được các chuyên gia tổng hợp để hoàn thiện bộ câu hỏi khảo sát trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong lộ trình triển khai POBI 2017.

Sáng ngày 8/8/2017 vừa qua, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đã tiến hành tham vấn với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị về kết quả “Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) thí điểm tại Quảng Trị. Kết quả tham vấn sẽ được các chuyên gia tổng hợp để hoàn thiện bộ câu hỏi khảo sát trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong lộ trình triển khai POBI 2017.

Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh tại Việt Nam (POBI)
Khảo sát Công khai Ngân sách cấp tỉnh (POBI – Provincial Open Budget Index Survey) là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về mức độ minh bạch của ngân sách. Đây là sáng kiến do Liên Minh Minh Bạch Ngân sách (BTAP) phối hợp với các nghiên cứu viên độc lập thực hiện.
Khảo sát POBI là khảo sát dựa trên bằng chứng, tập trung vào Mức độ minh bạch của chính quyền địa phương về tính sẵn có và tính toàn diện của các tài liệu ngân sách.
Mục tiêu của khảo sát POBI nhằm:

  • Thúc đẩy sự minh bạch, giải trình trong quản lý ngân sách NSNN
  • Gia tăng mức độ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình ở cả cấp trung ương và cấp địa phương
  • Tạo động lực cạnh tranh giữa các tỉnh, thu hút đầu tư
  • Tạo niềm tin của công chúng đối với việc quản lý ngân sách nhà nước tại cấp tỉnh

Khảo sát POBI 2017, với các câu hỏi khảo sát theo thông lệ tốt của quốc tế và Luật Ngân sách 2015 sẽ được thực hiện cho toàn bộ 63 tỉnh thành, áp dụng cho các tài liệu ngân sách được công khai trước thời điểm 30/12/2017. Dự kiến kết quả POBI 2017 sẽ được công bố vào tháng 3/2018.