en
Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
11:09:49 05/09/2012

 

Trong năm 2005,với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới về Môi trường, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) đã thực hiện thành công dự án: Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án là nhằm trao quyền cho ng ười dân, trong đó có cả ng ười dân tộc thiểu số, và giúp họ thay đổi về h ành vi thông qua vi ệc phối hợp, sáng tạovà quản lý có hiệu quả các dự án liên quan tới bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN). Dự án mang lại những chuyển biến trong hành vi củacộng đồng và các bên có liên quan trong vi ệc bảo vệ TNTN.

Các hoạt động CDI thực hiện:

  • Nghiên cứu và viết báo cáo trường hợp điển hình về quản lý tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể: Nghiên cứu trường hợp điển hình về tài nguyên rừng ở VịXuyên, Hà Giang; Sinh kế thay  thế sản phẩm phi gỗ ở Bắc Giang; Làng nghề Đa Hội, Bắc Ninh đối với vấn đề môi trường.
  • Tổ chức Hội thảo Quốc gia về bảo vệ môi trường và quản lý TNTN tại cộng đồng
  • Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sáng kiến môi trường của cộng đồng và sinh kế bền vững” tại Hà Nội.
  • Xuất bản và tuyên truyền các ấn phẩm về các trường hợp điển hình.