en
Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO
11:09:31 05/09/2012

 

Trong năm 2008,Trung tâm phát triển và hội nhập với sự tài trợ của tổ chức Action Aid Vietnam đã thực hiện dự án: Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể

  • Đánh giá những cơ hội và tác động có thể xảy ra của tự do hoá thương mại đến các dịch vụ tài chính giành cho người nghèo ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

  • Xác định khả năng tiếp cận của người nghèo và những người có nguy cơ bị gạt ra khỏi xã hội/yếu thế với các dịch vụ tài chính từ khi Việt Nam là thành viên của WTO;
  • Đánh giá những cơ hội, thách thức và những rủi ro tiềm năng đối với các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam, gồm quản lý và hoạt động, khả năng tự vững, các khoản quỹ mang tính thị trường và phát triển bền vững.
  • Đề xuất cơ chế dịch vụ tài chính thích hợp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đến nguồn tín dụng sản xuất và tiếp thị với chi phí chấp nhận được đối với họ.

Những phát hiện của nghiên cứu này sẽ được sử dụng để vân động chính sách vì người nghèo trong lĩnh vực ngân hàng. Nghiên cứu này cũng đưa ra những khuyến nghị về tổ chức tài chính vi mô, đặc biệt là những thành viên của mạng lưới M7 trong việc xây dựng những chương trình tiếp theo sao cho phù hợp. AAV cũng sẽ sử dụng những kết quả nghiên cứu thích hợp cho các hệ thống giám sát hậu WTO trong những chương trình khác.