en
Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo
11:09:11 05/09/2012

Nuoi tom Ben Tre CUTS

Trong thời gian từ năm 2005-2009,Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) với sự tài trợ của Viện CUTS( Ấn Độ) đã thực hiện dự án: Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo.

Mục tiêu dự án: Tiến hành một số hoạt động nghiên cứu và chia sẻ thông tin về tác động của quá trình tự do hoá thương mại tới cácvấn đề phát triển, đặc biệt là tác động tới người nghèo. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất một số biện pháp phổ biến rộng rãi tớicác bên liên quan nhằm tối đa hoá tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của tự do hoá thương mại ở Việt Nam.

Các hoạt động CDI đã thực hiện:

  • Thực hiện khảo sát đánh giá mức độ nhận thức và nghiên cứu điển hình về thương mại, phát triển và giảm nghèo. Cụ thể là 2hoạt động nghiên cứu “Tự do hoá thương mại và người nghèo nuôi tôm ở Bến Tre” và “Tác động của tự do hoá thương mại trong ngành dệt may và da giày ở Việt Nam” được hoàn thành tháng 7 năm 2006.
  • Tổ chức Hội thảo quốc gia. Cụ thể là:

“Toạ đàm khoa học Mối quan hệ giữa thương mại, phát triển và giảm nghèo trong một số ngành điển hành ở Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/7/2006.

“Toạ đàm khoa học Mối quan hệ giữa thương mại, phát triển và giảm nghèo trong một số ngành điển hình ở Việt Nam” được tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 22 tháng8 năm 2006.

“Toạ đàm khoa học Những tác động về kinh tế, việc làm và giảm nghèo sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO” được tổ chức tại hà Nội ngày 11/11/2008

  • Thực hiện 10 nghiên cứu, bài viết khác liên quan đến Thương mại, phát triển và giảm nghèo.
  • Thực hiện việc nâng cao nhận thức về thương mại, đầu tư và giảm nghèo