en
Kiến nghị hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương gắn với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11
16:11:19 07/11/2016

Liên Minh BTAP đã gửi kiến nghị tới Ban soạn thảo đang trong quá trình nghiên cứu tổng hợp.

Về phần dự thảo Quy chế kèm theo Nghị định:

 1. Về Điều 4:
 2. a) Về Khoản 4, đề nghị trích dẫn thêm cả Điều 69 của Luật NSNN vào dự thảo để bao quát các yêu cầu Luật định (dự thảo Quy chế thiếu Điều 69 “Thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương“).
 3. b) Do HĐND cấp xã có đặc thù là không có cơ quan tài chính, vì vậy Khoản 5, Điều 4, quy định rõ: Ban kinh tế – xã hội của HĐND cấp xã, phối hợp với UBND cấp xã (Viết chung cho cả 3 cấp ngân sách địa phương như dự thảo, cấp xã không có cơ quan tài chính như cấp tình, cấp huyện).
 4. Về Điều 5:
 5. a) Điểm d, Khoản 2, để tránh hiểu nhầm cấp nào cũng đầy đủ khoản thu, đề nghị nêu rõ phạm vi thu NSNN trên địa bàn được giao quản lý.
 6. b) Điểm b, Khoản 5, đề nghị bỏ nội dung quy định về chương trình mục tiêu. Vì đó là chương trình lồng ghép các nhiệm vụ chi, không có cơ chế quản lý riêng từ dự toán, chấp hành, kế toán như chương trình mục tiêu quốc gia, nên không có thông tin lập được báo cáo. Có thể có báo cáo chi tiết nguồn kèm theo để thuyết minh giải trình.
 7. c) Đề nghị sửa điểm c Khoản 5 như sau: “Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương kèm theo đánh giá kết quả, hiệu quả chi NSNN gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”, nhằm cung cấp thông tin cần thiết đánh giá công tác quản lý NSNN theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 65 của Luật NSNN.
 8. Về Điều 6:

Đề nghị bổ sung nội dung: Giao HĐND cấp tỉnh quy định thời hạn UBND các cấp gửi các báo cáo cho các ban của HĐND theo Khoản 5 Điều 69 Luật NSNN (Trong dự thảo, Điều 11 cũng chưa quy định thời hạn gửi báo cáo cho các ban của HĐND).

 1. Về Điều 9:

Tên Điều bổ sung thêm nội dung cho ý kiến báo cáo của các Ban HĐND để bao quát nội dung của Điều 9 (Trong dự thảo, tên Điều 9 chưa có nội dung cho ý kiến báo cáo của các Ban của HĐND, phần nội dung chi tiết thì đã quy định).

 1. Đề nghị bổ sung 01 Điều quy định về từng khâu, từng cấp, báo cáo theo Biểu mẫu số mấy, gồm cả trình dự thảo Nghị quyết của HĐND về dự toán, quyết toán theo những Biểu mẫu nào? (tương tự như Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11) để đảm bảo tính thống nhất, tránh tùy tiện như thời gian vừa qua.

Về biểu mẫu:

Về nguyên tắc xây dựng mẫu biểu:

 1. a) Xây dựng mẫu biểu: Gọn, đủ thông tin, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, rà soát, đúng nội dung qui định của Luật ngân sách nhà nước, bảo đảm tính thống nhất
 2. b) Đối với cấp xã, đặc thù không có nhóm NSĐP (tức không có sự lồng ghép) có thể xây dựng hệ thống biểu riêng hoặc phải ghi chú những chỉ tiêu nào cấp xã không có.

Về tham gia cụ thể biểu mẫu như sau:

 1. Các biểu số 02, 04 về chỉ tiêu E “Bội chi/Bội thu NSĐP”: Đề nghị có 2 chi tiết cụ thể là bội chi NSĐP; và bội thu NSĐP theo đúng qui định của Luật NSNN, vì 2 chỉ tiêu này không bù trừ cho nhau.
 2. Các biểu số 05, 30 về dự toán chi từng dự án đầu tư công chỉ ghi theo ngành lĩnh vực là chưa rõ
 3. Về biểu cân đối ngân sách địa phương: (Số 06, 09, 31) chưa thống nhất với biểu tương ứng của dự thảo sửa Nghị quyết 387. Đề nghị sửa cho thống nhất với dự thảo sửa Nghị Quyết 387 (để địa phương gửi Hội đồng Nhân dân, đồng gửi cấp trên mà không phải làm lại và có đủ thông tin để cấp trên tổng hợp).
 4. Về các biểu: 08, 11, 34: Về chi NSĐP theo lĩnh vực của một cấp ngân
 5. Về nhóm biểu cân đối thu chi NS có 2 cấp (biểu 13, 19)
 6. a) Đề nghị thống nhất chỉ tiêu, thứ tự chỉ tiêu, kết cấu theo biểu sửa Nghị quyết số 387.
 7. b) Khâu đánh giá và khâu quyết toán chưa có các biểu này, đề nghị bổ sung cho thống nhất.
 8. Về các biểu số 16, số 21, số 33 về chi ngân sách lồng ghép: Các chỉ thiết kế theo đúng Điều 5 và Khoản 1, Điều 30 của Luật NSNN, không chi tiết 13 lĩnh vực (vì chi tiết 13 lĩnh vực là thiết kế cho từng cấp ngân sách).
 9. Cần nghiên cứu bổ sung báo cáo thu, chi, hỗ trợ ngân sách cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc địa phương quản lý theo quy định tại khoản 7 Điều 65 Luật NSNN, tương tự như dự thảo sửa nghị quyết 387, và để có thêm thông tin về tình hình sử dụng nguồn lực công của chính quyền địa phương; đồng thời phục vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định tại Điều 30 Luật Kế toán năm 2015.
 10. Cần bổ sung báo cáo quyết toán chi đầu tư, báo cáo quyết toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực theo từng đơn vị dự toán cấp thuộc một cấp ngân sách, báo cáo quyết toán bội chi và tổng mức vay của NSĐP, khâu dự toán đã có, thì khâu quyết toán cũng phải có theo đúng nguyên tắc, yêu cầu quy định của Luật NSNN (Điều 65); và để có thông tin tổng hợp báo cáo Quốc hội theo biểu sửa Nghị quyết 387.
 11. Biểu dự toán, và quyết toán chi thường xuyên của 1 cấp ngân sách chi tiết theo đơn vị dự toán cấp I có chỉ tiêu (một cột) riêng về khoản lương phụ cấp và các khoản tính theo lương, nhằm cung cấp thông tin quan trọng để HĐND và cơ cơ quan liên quan đánh giá, giám sát; đồng thời cung cấp thông tin để tổng hợp toán quốc.
 12. Bổ sung chỉ tiêu dự toán cả năm vào biểu quyết toán chi NSĐP theo từng cấp theo chuẩn mực số 24 Báo cáo tài chính công IPSAS, nhằm cung cấp dự toán năm trước chuyển sang năm sau chi tiết đầy đủ theo từng lĩnh vực từng nhiệm vụ chi, phục vụ đánh giá đầy đủ hơn tình hình sử dụng dự toán ngân sách trong một năm.
 13. Từ đó cần hoàn chỉnh các biểu mẫu dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 387, gồm:

+/ Các biểu về cân đối NSNN số 01, số 11, số 30;

+/ Các biểu về chi NSTW theo lĩnh vực số 06, số16, số 36;

+/ Các biểu về thu, chi quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách số 29, số 34.