en
Hội thảo tập huấn các tổ chức xã hội dân sự với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
10:11:10 19/11/2012

Hội thảo tập huấn này dành cho các nhà quản lý của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan truyền thông có quan tâm đến việc bảo vệ người lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong giai đoạn hiện nay từ góc độ tăng cường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Hội thảo có những mục đích cụ thể như sau:

  • Cập nhật khung chính sách – pháp luật về quan hệ lao động và những thách thức trong giai đoạn hiện nay để hài hòa quan hệ lao động;
  • Xác định những vấn đề lao động cần ưu tiên và phù hợp với vai trò của các tổ chức xã hội dân sự;
  • Thảo luận và lựa chọn cách thức tiếp cận và giải quyết những vấn đề bảo vệ người lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa phù hợp với điều kiện và vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.
  • Hội thảo về tập huấn lao động cho CSOs
Các tin liên quan