en
Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông
10:09:25 04/09/2012

Dac mil

Dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong thời gian từ năm 2010-2011, Trung tâm phát triển và hội nhập phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đăk Mil thực hiện dự án: Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông.

Mục tiêu của dự án là:

Mục tiêu tổng thể:

  • Góp phần xóa đói giảm nghèo công bằng và bền vững cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương tại vùng khó khăn và dân tộc thiểu số ở Huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Mục tiêu cụ thể:

  • Tăng hiệu quả của công tác quản trị địa phương và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ huyện, xã, đặc biệt là phụ nữ, các tổ chức quần chúng, đại biểu hội đồng nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu, các dịch vụ xã hộị.
  • Nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số để họ có thể tiếp cận thông tin và tham gia trong quá trình tham vấn xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như quản lý ngân sách và quản lý sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên.

Các hoạt động dự kiến để đạt được các kết quả của dự án

  • Kết quả 1: Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan chính quyền, đoàn thể của huyện Đăk Mil trong việc đáp ứng nhu cầu sinh kế và phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Kết quả 2: Đồng bào dân tộc thiểu số có khả năng cải thiện đời sống và sinh kế bền vững thông qua việc tiếp cận thông tin tốt hơn cũng như thông qua quá trình tham gia lập kế hoạch ngân sách tại địa phương.
  • Kết quả 3: Các thông tin và kết quả của dự án được người dân cũng như chính quyền địa phương ghi nhận, áp dụng và nhân rộng