vi

Monthly Archives: May 2018

Tìm kiếm Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Khai khoáng tại Quảng Trị

Tìm kiếm Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Khai khoáng tại Quảng Trị

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương” do Oxfam tài trợ, CDI hiện đang cần tìm kiếm 01 Chuyên gia xây dựng Hướng dẫn sử dụng Phí Bảo vệ môi trường trong linh vực Khai khoáng tại […]

Read More