en
Dự án “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”
10:04:33 17/04/2018

Nhà tài trợ: Irish Aid

Thời gian triển khai: 2018-2020

Địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc và đồng bằng sông Cửu Long

Tổng ngân sách: Phase 1: 150.000 Euros

Đối tượng hưởng lợi: Các nông dân và nhóm sản xuất nhỏ lẻ, bao gồm các đối tượng dân tộc thiểu số

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng thể: Dự án nhằm cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”

Mục tiêu cụ thể:

 • Xây dựng và thực hiện một hệ thống tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam
 • Nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn cho thị trường trong nước và xuất khẩu;
 • Xây dựng lòng tin của người tiêu dùng thông qua việc chấp nhận các tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông nghiệp thể hiện trong việc dán nhãn sản phẩm theo tiêu chuẩn;
 • Vận động các chính sách thương mại của chính phủ bằng cách tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ.

Các hợp phần của dự án

 • Hợp phần 1: Nâng cao năng lực sản xuất cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ để tạo ra các sản phẩm nông sản có chất lượng phục vụ xuất khẩu và thâm nhập vào thị trường trong nước
 • Hợp phần 2: Thiết lập và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn Vietfarm đối với các sản phẩm nông nghiệp do các nhà sản xuất quy mô nhỏ của Việt Nam sản xuất (kể cả dân tộc thiểu số)
 • Hợp phần 3: Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường cho các nhóm người sản xuất quy mô nhỏ bằng cách ảnh hưởng tới các nhà buôn và các nhà bán lẻ thông qua cơ chế thương mại TRỰC TIẾP và CÔNG BẰNG
 • Hợp phần 4: Vận động chính sách thương mại để hỗ trợ cho “Sản phẩm của Việt Nam”, một mô hình sản phẩm của một làng (OVOP), chính sách xuất khẩu và chuỗi giá trị đối với nhóm sản xuất nhỏ

Các hoạt động chính

 • Thành lập mới, duy trì nhóm sản xuất và đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và vận hành nhóm
 • Thành lập trung tâm đào tạo thực hành, trải nghiệm và chuyển giao công nghệ nông nghiệp và phát triển đào tạo trực tuyến
 • Vận hành quỹ “Hạt giống” và tổ chức giải thưởng “Proud of famers- Pride of Vietnam”
 • Xây dựng cộng đồng người sản xuất áp dụng và đạt chứng nhận tiêu chuẩn Vietfarm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm
 • Thúc đẩy sự tiếp cận và tham gia thị trường của các nhà sản xuất nhỏ trong và ngoài nước
 • Vận động chính sách thương mại xuất khẩu, nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản đối với các hộ sản xuất nhỏ

 

Project: Improving livelihoods of Vietnamese small-scale farmers: Building agri-food value chains and improving market access

Donor: Irish Aid

Project duration: Dec, 2017- Nov, 2019

Direct intervention: Central Highlands; Northern Mountainous Area; Mekong Delta

Fund: Phase 1: 150.000 Euros

Targeted beneficiaries: small-scale farmers and producers groups, including ethnic minorities

Objective:

Overall objective: Improving livelihoods of Vietnam small-scale farmers through building agri-food value chains and improving market access.

Specific objective:

 • Develop and implement a standards system to scale-up the quality of Vietnamese agri-food products.
 • Enhance their capacity to produce higher value products for domestic and export markets;
 • Build consumer trust by adopting quality and traceability standards for agri-food embodied in standards-based product labelling;
 • Work to adjust government trade policies to be more ‘pro-poor’ by creating opportunities to access export markets for small-scale producers

Compoments:

 • Component 1: Improve the capacity of small-scale farmers to produce export quality agri-food products that will also achieve greater penetration of domestic markets
 • Component 2: Establish and promote adoption of Vietfarm standards for agri-food products produced by Vietnamese small-scale producers (including ethnic minorities)
 • Component 3: Facilitation of Market Access for small-scale producers’ groups by influencing traders and retailers via DIRECT and FAIR trade mechanism
 • Component 4: Influence trade policy in support of ‘Product of Vietnam”, one village one product model (OVOP), small producers group on export policy and value chain

Main activities:

 • Establish new cooperatives, maintain producer groups and training improve production capacity, manangent and operate group
 • Set up agricultural experimental shool: Center of practical training, experimental and transfer of agricultural technology and Set up e-learning
 • Operate “Seed fund” và award “Proud of famers- Pride of Vietnam”
 • Build the Vietfarm community of producers: apply and get the Vietfarm certification and building the value chain
 • Facilitation of market access and join of small-scale farmers in domestic and international market
 • Influence on trade policies, conduct study on value chain of agri-food with small-scale farmers