en
Đào tạo về lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong Dự án Hỗ trợ kỹ thuật của ADB TA 4679-VIE: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho tăng trưởng và giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông
10:09:34 04/09/2012

daknong ADB 2008

Trong năm 2008, Trung tâm phát triển và hội nhập(CDI) với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB  đã thực hiện dự án: Đào tạo về lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong Dự án Hỗ trợ kỹ thuật của ADB TA 4679-VIE: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho tăng trưởng và giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu của dự án: Dự án này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và năng lực của các quan chức của chính quyền địa phương và các cán bộ lập kế hoạch về sự cần thiết phải đổi mới công tác lập kế hoạch PTKTXH và giới thiệu với họ cách tiếp cận phương pháp lập kế hoạch mang tính chiến lược, hướng kết quả và có sự tham gia.

Các hoạt động CDI đã thực hiện

Thiết kế và triển khai các khoá đào tạo/ tập huấn về cách tiếp cận/ phương pháp hiện đại về lập KHPTKTXH ở cấp tỉnh cho tỉnh Đăk Nông.

  • Tổ chức tập huấn đào tạo:

Các khoá đào tạo này được thực hiện như một thử nghiệm nhằm triển khai rộng rãi cách tiếp cận/phương pháp mới trong lập KHPTKTXH

5 khoá đào tạo, đã trang bị cho các cán bộ của tỉnh những kỹ năng và công cụ cần thiết để áp dụng phương pháp lập kế hoạch mới như công cụ phân tích SWOT, khung logic; theo dõi và đánh giá v.v…