en

Tin tổ chức

CDI thông qua Chiến lược hành động giai đoạn 2021-2025
Mời thầu: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản
Thông báo: Sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập CDI