en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tìm kiếm tư vấn thiết kế bộ sản phẩm nhận diện
IG tuyển dụng vị trí Điều phối dự án
Tìm kiếm một/nhóm cán bộ tư vấn xây dựng và thực hiện chương trình tập huấn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
CDI tìm kiếm công ty kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán tài chính
CDI tìm kiếm tư vấn đào tạo lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và marketing nông nghiệp
Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ
Tìm Tư vấn/Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn
CDI tìm kiếm nhà thầu xây dựng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao
CDI tìm kiếm tư vấn làm trợ giảng cho hoạt động hỗ trợ nhóm nòng cốt
CDI cần tìm kiếm chuyên gia về xây dựng năng lực cho nhóm