en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tìm kiếm Nhóm tư vấn để đánh giá tác động của Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới
CDI tuyển dụng Tư vấn thực hiện nghiên cứu Cơ chế chính sách về cung cấp thông tin cho người sản xuất nông sản hướng tới xuất khẩu
CDI tuyển Tư vấn Đánh giá, rà soát các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng
CDI tuyển dụng Tư vấn viên An toàn vệ sinh lao động (Deadline: 8/6/2018)
CDI tuyển dụng Cán bộ dự án và Cán bộ Marketing và Xuất khẩu chủ đề Phát triển toàn diện (Deadline: 09/06/2018)
CDI tuyển dụng Cán bộ Dự án và Cán bộ Truyền thông (Deadline: 25/5/2018)
CDI Tuyển tư vấn truyền thông
CDI tuyển dụng Tư vấn chủ đề Phát triển toàn diện
CDI tuyển dụng- Tháng 9/2017