en

Tin hoạt động

Toạ đàm “Một số nội dung điều chỉnh trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động”
Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”
Hội thảo Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á
Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội
CDI: Bước đầu tham gia vận động chính sách khu vực ASEAN
Hội thi “Rung chuông vàng 2015” tại khu công nghiệp Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Tuyên bố chung Hội nghị ANROEV 2015
Hội nghị quốc tế ANROEV 2015 “Kiểm soát bệnh nghề nghiệp và cải thiện an toàn vệ sinh lao động”
Triển lãm ảnh “Lao động xa nhà: Cuộc sống của tôi – Câu chuyện của tôi”
Hội thảo đối tác quý 3 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc