en

Tin hoạt động

Các nạn nhân yêu cầu Công bằng tại Hội nghị ANROEV 2017
Khởi động dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của Lao động di cư”
Tăng cường hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động
Toạ đàm “Một số nội dung điều chỉnh trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động”
Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”
Hội thảo Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á
Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội
CDI: Bước đầu tham gia vận động chính sách khu vực ASEAN
Hội thi “Rung chuông vàng 2015” tại khu công nghiệp Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Tuyên bố chung Hội nghị ANROEV 2015