en

Quyền lao động

Kể từ khi thành lập, chủ đề Quyền lao động là một trong những lĩnh vực chương trình ưu tiên của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Khởi đầu từ những dự án liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho người lao động, CDI đã từng bước củng cố và mở rộng phạm vi hoạt động tới hỗ trợ cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của người lao động và thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư. Không chỉ giới hạn trong phạm vi các khu công nghiệp, đối tượng hỗ trợ của CDI đã mở rộng tới lao động trong khu vực phi chính thức, tập trung tại các khu đô thị và vùng ven đô. Mục tiêu tổng thể của chương trình Quyền lao động là nhằm góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền lao động trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam và khu vực châu Á.Với cách tiếp cận dựa trên quyền con người, các can thiệp chính của chủ đề Quyền lao động bao gồm: tổ chức người lao động, xây dựng năng lực và mạng lưới, cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn (trực tiếp và trực tuyến – online/ offline), tăng cường đối thoại đa bên, nghiên cứu, vận động chính sách, tổ chức các hoạt động truyền thông và chiến dịch, liên kết các mạng lưới cấp quốc gia và khu vực… Cùng với việc tổ chức – tập hợp người lao động, vấn đề phối hợp và đối thoại các bên liên quan (đại diện Công đoàn, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ, doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu…) được đặc biệt chú trọng. Các hoạt động can thiệp tại địa phương là cơ sở để CDI tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách, trong đó có đóng góp sửa đổi Luật Lao động, Luật Công Đoàn và gần đây nhất là Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, các chương trình của CDI cũng dựa trên cơ sở là các tiêu chuẩn lao động quốc tế (các công ước của ILO) và các cam kết của Việt Nam. Là một trong những tổ chức đi đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bảo vệ quyền của người lao động, CDI cũng đã tham gia các mạng lưới trong và ngoài nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, học hỏi nâng cao năng lực, đóng góp tiếng nói và cùng triển khai các sáng kiến nhằm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động. Hiện nay, CDI là thành viên tích cực của Mạng lưới Hành động vì lao động di cư Việt Nam (M.net) và Mạng lưới Châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp và môi trường (ANROEV – http://www.anroev.org).

Hội thảo cuối kỳ dự án “Hoà nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các KCN vùng ven đô ở Việt Nam”
Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”
Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”
Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”
Dự án “Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư”
Danh sách dự án chương trình Quyền lao động
Làm trưởng nhóm tuy vất vả, nhưng lại là công việc thực sự có ý nghĩa
Hội thảo Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á
Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội
CDI: Bước đầu tham gia vận động chính sách khu vực ASEAN