en

Quyền lao động

CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam.
CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân.
CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Hội thảo Xây dựng liên minh công nhân điện tử châu Á
Hội nghị khu vực lần thứ 5 Mạng lưới An sinh Xã hội châu Á: Tăng trưởng kinh tế cần song hành với thúc đẩy an sinh xã hội
CDI: Bước đầu tham gia vận động chính sách khu vực ASEAN
“Thuyền trong vũng cạn”
“Tuổi 20 trong nhà máy”
Hội thi “Rung chuông vàng 2015” tại khu công nghiệp Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Tuyên bố chung Hội nghị ANROEV 2015
Hội nghị quốc tế ANROEV 2015 “Kiểm soát bệnh nghề nghiệp và cải thiện an toàn vệ sinh lao động”
Triển lãm ảnh “Lao động xa nhà: Cuộc sống của tôi – Câu chuyện của tôi”
Hội thảo đối tác quý 3 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc