en

Các dự án LB

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”
Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”
Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”
Dự án “Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư”
Danh sách dự án chương trình Quyền lao động