en

Vận động chính sách

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo Ngân sách Nhà nước dành cho công dân
Tham vấn ý kiến về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân
Vận động về Luật Ngân sách Nhà nước 2015 (Liên minh BTAP) đã được Quốc hội thông qua ngày 25.6.2015
Kiến nghị hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương gắn với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết  số 387/2003/NQ-UBTVQH11
Khuyến nghị về Luật tiếp cận thông tin (BTAP phối hợp cùng PPWG)