en

Tin hoạt động

Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ cho Trung tâm phát triển và hội nhập thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thông báo tuyển dụng tư vấn hỗ trợ thực hiện tham vấn về ngân sách công dân
Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự
Hội thảo triển khai dự án EC năm 2 tại tỉnh Quảng Trị
Nâng cao năng lực cho liên minh BTAP về tài chính công
Hội thảo “Những điểm mới trong luật ngân sách nhà nước 2015 và tham vấn mới trong luật ngân sách nhà nước 2015”
Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm nòng cốt BTAP tỉnh Quảng Trị
Họp tổng kết đánh giá năm 1 và lập kế hoạch năm 2 dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”