en

Tin hoạt động

Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”
Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”
Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước”
Hoạt động “Tham vấn mức độ hiểu biết và hài lòng của người dân về phí, lệ phí và các khoản đóng góp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Toạ đàm “Công khai minh bạch Ngân sách Nhà nước”
Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị
Khóa tập huấn chuyên sâu về Quản lý Tài chính công cho trẻ em (PF4C)
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lượcLiên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ cho Trung tâm phát triển và hội nhập thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị