en

Tin hoạt động

Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019
Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang
Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng
Báo cáo MOBI 2018
Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)
Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018
Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang
Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động chính sách”