en

Quản trị tốt

GIỚI THIỆU CHUNG
CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam. CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân. CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Công bố báo cáo chỉ số công khai ngân sách 2015 (OBI 2015)
Chấm điểm lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại tỉnh Quảng Trị
Tập huấn xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư công trung hạn tại Quảng Trị
Hội thảo lập kế hoạch hoạt động Liên minh minh bạch ngân sách
Việt Nam: Ngân sách mở hơn và Nhà nước có trách nhiệm giải trình hơn trong Luật Ngân sách sửa đổi
Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại tỉnh Quảng Trị
Chương trình chia sẻ “Chuyện người đóng thuế”
Việt Nam: Các tổ chức dân sự xã hội hợp tác với công dân nhằm kêu gọi chính phủ công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình
Hội thảo “Khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước” ngày 30/12/2014
Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các công cụ giám sát xã hội nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và phát triển bền vững