en

Quản trị tốt

GIỚI THIỆU CHUNG
CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam. CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân. CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Tập huấn về ngân sách công dân cho Liên minh minh bạch ngân sách
Hội thảo “Công bố Chỉ số công khai ngân sách 2015 và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách”
Lễ trao giải cuộc thi ảnh “khai thác khoáng sản vì sự phát triển bền vững”
Hội thảo “Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN” tại tỉnh Quảng Trị
Thanh niên hưởng ứng Chương trình “Công khai minh bạch dưới góc nhìn thanh niên”
Đối thoại chính sách về thách thức của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể
Tham vấn ý kiến người dân về việc thực hiện nghị quyết của HĐND Tỉnh về dịch vụ thú y – khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư – khuyến công cơ sở và kinh tế tập thể
Hội thảo “Doanh nghiệp Khai Khoáng và Trách nhiệm xã hội với cộng đồng”
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”