en

Quản trị tốt

GIỚI THIỆU CHUNG
CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam. CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân. CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Hoạt động “Tham vấn mức độ hiểu biết và hài lòng của người dân về phí, lệ phí và các khoản đóng góp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Toạ đàm “Công khai minh bạch Ngân sách Nhà nước”
Danh sách các dự án chủ đề Quản trị tốt
Vận động về Luật Ngân sách Nhà nước 2015 (Liên minh BTAP) đã được Quốc hội thông qua ngày 25.6.2015
Kiến nghị hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương gắn với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết  số 387/2003/NQ-UBTVQH11
Khuyến nghị về Luật tiếp cận thông tin (BTAP phối hợp cùng PPWG)
Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị
Khóa tập huấn chuyên sâu về Quản lý Tài chính công cho trẻ em (PF4C)
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”