en

Quản trị tốt

GIỚI THIỆU CHUNG
CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam. CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân. CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự
Hội thảo triển khai dự án EC năm 2 tại tỉnh Quảng Trị
Nâng cao năng lực cho liên minh BTAP về tài chính công
Hội thảo “Những điểm mới trong luật ngân sách nhà nước 2015 và tham vấn mới trong luật ngân sách nhà nước 2015”
Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm nòng cốt Btap tỉnh Quảng Trị
Họp tổng kết đánh giá năm 1 và lập kế hoạch năm 2 dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”
Đối thoại giữa cộng đồng và cơ quan quản lý về chính sách tín dụng và BHYT tại Quảng Trị
Hội thi “Sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại Quảng Trị
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Tập huấn về ngân sách công dân cho Liên minh minh bạch ngân sách