en

Quản trị tốt

Tập huấn về thuế cho các tổ chức xã hội dân sự
Hội thảo triển khai dự án EC năm 2 tại tỉnh Quảng Trị
Nâng cao năng lực cho liên minh BTAP về tài chính công
Hội thảo “Những điểm mới trong luật ngân sách nhà nước 2015 và tham vấn mới trong luật ngân sách nhà nước 2015”
Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm nòng cốt Btap tỉnh Quảng Trị
Họp tổng kết đánh giá năm 1 và lập kế hoạch năm 2 dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lí ngân sách nhà nước”
Đối thoại giữa cộng đồng và cơ quan quản lý về chính sách tín dụng và BHYT tại Quảng Trị
Hội thi “Sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước” tại Quảng Trị
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Tập huấn về ngân sách công dân cho Liên minh minh bạch ngân sách