en

Các dự án GG

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”
Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”
Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 
Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 
Danh sách các dự án chủ đề Quản trị tốt