en

Phát triển toàn diện

Phát động “Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2009
Tọa đàm: “Những tác động về kinh tế, việc làm và giảm nghèo sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO”
Khởi động dự án « Thúc đẩy việc giải phóng phụ nữ khỏi bạo hành trong gia đình »
Phòng chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Dự án “Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ”- CDI-VLA
Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp