en

Phát triển toàn diện

GIỚI THIỆU CHUNG
Nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, trẻ em là những thành phần dễ bị tác động bởi các chính sách hội nhập và toàn cầu hóa của nhà nước. Với mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, mọi người đều được tham gia đóng góp và hưởng lợi cho sự phát triển, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã có những hoạt động hướng đến thúc đẩy quá trình tăng quyền năng cho nhóm người dễ bị tổn thương để họ có cơ hội tham gia trong quá trình phát triển. Với cách tiếp cận hướng đến Phát triển toàn diện, CDI có các hoạt động can thiệp như khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến thương mại công bằng cho mọi người trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; đảm bảo công bằng, bình đẳng về các cơ hội tiếp cận với thị trường, tài nguyên và môi trường pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị buôn bán người tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng   
Nâng cao vị thế của phụ nữ và làm cho đàn ông nói “ KHÔNG” với bạo lực gia đình tại huyện Kim Sơn-Ninh Bình
Nâng cao năng lực và tính trách nhiệm cho chính quyền địa phương và hỗ trợ cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em nhằm chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, Ninh Bình   
Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị xã hội trong quy trình lập kế hoạch và ngân sách có yếu tố giới và khuyến khích tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ huyện tại 3 xã Thạch Bình, Phú Lộc Lạng-Ninh Bình
Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ tại 10 tỉnh Việt Nam   
Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
CDI tài trợ cuộc thi “Sáng kiến về bình đẳng giới” của CLB Luật gia trẻ
Phát động “Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2009
Tọa đàm: “Những tác động về kinh tế, việc làm và giảm nghèo sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO”
Khởi động dự án « Thúc đẩy việc giải phóng phụ nữ khỏi bạo hành trong gia đình »