en

Phát triển toàn diện

Gắn kết Các Tổ chức Dân sự vào các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam
Quản lý doanh nghiệp bền vững và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua module đào tạo kỹ thuật số
Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam
Trợ giúp pháp lý cho đối tượng nguy cơ và nạn nhân bị buôn bán người tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng   
Nâng cao vị thế của phụ nữ và làm cho đàn ông nói “ KHÔNG” với bạo lực gia đình tại huyện Kim Sơn-Ninh Bình
Nâng cao năng lực và tính trách nhiệm cho chính quyền địa phương và hỗ trợ cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em nhằm chống lại nạn buôn người tại huyện Nho Quan, Ninh Bình   
Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị xã hội trong quy trình lập kế hoạch và ngân sách có yếu tố giới và khuyến khích tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ huyện tại 3 xã Thạch Bình, Phú Lộc Lạng-Ninh Bình
Phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao quyền tham gia chính trị của phụ nữ tại 10 tỉnh Việt Nam   
Tăng cường mối quan hệ đối tác công – tư để thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
CDI tài trợ cuộc thi “Sáng kiến về bình đẳng giới” của CLB Luật gia trẻ