en

Phát triển toàn diện

GIỚI THIỆU CHUNG
Nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, trẻ em là những thành phần dễ bị tác động bởi các chính sách hội nhập và toàn cầu hóa của nhà nước. Với mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, mọi người đều được tham gia đóng góp và hưởng lợi cho sự phát triển, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã có những hoạt động hướng đến thúc đẩy quá trình tăng quyền năng cho nhóm người dễ bị tổn thương để họ có cơ hội tham gia trong quá trình phát triển. Với cách tiếp cận hướng đến Phát triển toàn diện, CDI có các hoạt động can thiệp như khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến thương mại công bằng cho mọi người trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; đảm bảo công bằng, bình đẳng về các cơ hội tiếp cận với thị trường, tài nguyên và môi trường pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện
Thương mại công bằng vì sự phát triển cộng đồng
Thương mại công bằng đến với người nông dân Cầu Đất
Đầu ra cho sản phẩm, mong muốn của người xã viên
Canh tác cà phê thích ứng biến đổi khí hậu tại các HTX sản xuất cà phê Tây Nguyên
Hội thảo tham vấn nghiên cứu chính sách phát triển cà phê bền vững
Young Fairtrade Leader – Cuộc thi Khởi nghiệp vì Thương mại công bằng đầu tiên
Đoàn Đại sứ Ai-len tới thăm HTX Thuận An
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà phê bền vững và phát triển thị trường giữa Việt Nam và Lào”
Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo (CPMA)” cho nhóm cà phê Cầu Đất