en

Các dự án IG

Tổng kết dự án hỗ trợ những người sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu
Dự án: “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam”.
Dự án “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”
Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”
Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”
Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện