en

Phát triển toàn diện

GIỚI THIỆU CHUNG
Nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, trẻ em là những thành phần dễ bị tác động bởi các chính sách hội nhập và toàn cầu hóa của nhà nước. Với mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, mọi người đều được tham gia đóng góp và hưởng lợi cho sự phát triển, Trung tâm Phát triển và Hội nhập đã có những hoạt động hướng đến thúc đẩy quá trình tăng quyền năng cho nhóm người dễ bị tổn thương để họ có cơ hội tham gia trong quá trình phát triển. Với cách tiếp cận hướng đến Phát triển toàn diện, các hoạt động CDI can thiệp như khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến thương mại công bằng cho mọi người trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. Đảm bảo công bằng, bình đẳng về các cơ hội tiếp cận với thị trường, tài nguyên và môi trường pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Dự án “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường”
Lễ ra mắt tổ hợp tác sản xuất chè sạch Mường Do
Người nông dân trăn trở với thương hiệu cà phê Cầu Đất
Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”
Dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”
Danh sách dự án chương trình Phát triển toàn diện
Thương mại công bằng vì sự phát triển cộng đồng
Thương mại công bằng đến với người nông dân Cầu Đất
Đầu ra cho sản phẩm, mong muốn của người xã viên
Canh tác cà phê thích ứng biến đổi khí hậu tại các HTX sản xuất cà phê Tây Nguyên